Lista aktualności Lista aktualności

W Nadleśnictwie Kalisz trwa odnawianie lasu

W Nadleśnictwie Kalisz trwa odnawianie lasu. W tym roku las zostanie odnowiony na powierzchni ponad 75 hektarów.

 

Przez odnawianie lasu rozumiemy proces powstawania lub zakładania drzewostanów na gruntach leśnych. Samym terminem - odnowieniem nazywamy młode pokolenie lasu powstałe na powierzchni leśnej. Odnawianie może być realizowanie na kilka sposobów. Wyróżniamy odnowienie naturalne (samosiew, odrośla) oraz sztuczne (siew, sadzenie).

Odnowienie naturalne to młode pokolenie, powstałe w wyniku opadania nasion z drzew stojących, takich jak specjalnie wybrane nasienniki, drzewa z kęp ekologicznych lub też z sąsiednich pozostałych drzewostanów. Odnowienie z odrośli nie jest wykorzystywane w Nadleśnictwie Kalisz.

Odnowienie sztuczne stanowi rezultat działania człowieka. Jest realizowane poprzez sadzenie lub siew.  Sadzimy sadzonki z zakrytym lub odkrytym systemem korzeniowym, siejemy wcześniej zebranymi nasionami z naszych lasów.

Nadleśnictwa zobligowane są do odnawiania powierzchni leśnych w czasie do 5 lat po usunięciu drzew, wynikających głównie z wykonania cięć rębnych, ale także w wyniku szkód powstałych wskutek czynników abiotycznych (wiatr, śnieg) oraz biotycznych (żer szkodliwych owadów).

Odnowienie naturalne

W Nadleśnictwie Kalisz w sposób naturalny odnawiana jest sosna zwyczajna. Taki sposób odnowienia wiąże się z dobroczynnym wpływem na środowisko, ale także pociąga za sobą pewne trudności. Naturalne odnowienie stosowane jest wszędzie tam, gdzie nie występują przyrodnicze, gospodarcze i ochronne przeciwwskazania. Samosiew zmierza do zwiększania produkcji cennych ekotypów. Zapobiega procesom degradacji gleby. Dodatkowo zmniejsza koszty produkcji sadzonek oraz robocizny w trakcie prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych. W warunkach nadleśnictwa odnowienia naturalne są stosowane w dobrych jakościowo drzewostanach, o dobrej kondycji zdrowotnej, na siedliskach nieubogich. W tym celu, przed wykonaniem cięć rębnych, wyznaczane są w terenie nasienniki. Nasiennikami powinny być sosny cechujące się dobrą żywotnością oraz rozbudowaną i równomiernie ukształtowaną koroną. Wyznaczane są w miarę równomiernie na całej powierzchni zrębu.

Odnowienie sztuczne

Większość odnowień w nadleśnictwie realizowane jest poprzez sadzenie, w małym stopniu poprzez siew. Wykorzystywane jest także jako uzupełnienie samowsiewu. Sztuczne odnowienie może być stosowane niezależnie od składu gatunkowego drzewostanu, co oznacza, że jest wykorzystywane w zwykłym odnawianiu jak i przy przebudowie drzewostanu (zmianie składu gatunkowego). Ponadto wykorzystuje się je przy braku możliwości odnowienia naturalnego, tzn. kiedy jakość drzewostanu jest niezadowalająca, drzewostan ma złą kondycję zdrowotną, siedlisko jest ubogie lub pokrywa gleby jest mocno zachwaszczona. Taki sposób odnawiania wiąże się z większymi wydatkami związanymi z koniecznością produkcji materiału sadzeniowego, robocizną przy sadzeniu oraz późniejszej pielęgnacji uprawy. Jednak taki sposób odnowienia jest niekiedy koniecznością.

Siew, choć jest najprostszym i najstarszym sposobem odnawiania sztucznego lasu, to w Nadleśnictwie Kalisz nie był stosowany na dużą skalę. Zmienia się to dopiero w tym roku i będzie on wykorzystywany w leśnictwie Kazala. Ze względów przyrodniczych jest to niezwykle cenna metoda. Z siewu powstaje bardzo duża liczba odnowienia o dobrej jakości (w przypadku gęstego i równomiernego wzrostu), dająca lepszy dobór naturalny. Niestety wymaga pozyskiwania nasion i ich przechowywania, aby zachować ciągłość produkcji, co łączy się z wydatkami na magazynowanie.

Odnowienia naturalne i sztuczne, prócz oceny wykonywanej w piątym roku istnienia, są bieżąco monitorowane przez leśniczego danego leśnictwa.

Tyle byłoby teorii. W praktyce Nadleśnictwo Kalisz zasadzi prawie 415 000 sadzonek i nimi odnowi powierzchnię na niemal 48 hektarach. Jest to powierzchnia większa od Watykanu, który zajmuje 44 hektary! Ponadto, jak już wcześniej było wspomniane, prócz sadzenia, las zostanie odnowiony również siewem- na blisko 10 hektarach. Warto również nadmienić, że za pomocą nasienników (odnowienie naturalne) odnowimy 18,51 hektarów lasu. Dla porównania jest to powierzchnia pełnych 2592 wymiarowych boisk piłkarskich.

Okres odnowień to niezwykle pracochłonny czas, jeszcze wiele pracy przed pracownikami sadzącymi las, ale mamy nadzieję, że zdążymy, zanim wiosna ruszy na dobre.